BIC Ljubljana, Medpodjetniški izobraževalni center