OPIS PROGRAMA

Program je namenjen odraslim, ki niso dokončali redne osnovne šole, mlajšim odraslim, starim najmanj 15 let, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovne šole. Program je brezplačen in ga financirajo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in občine Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in  Šentrupert.

VPIS V PROGRAM

Vpis v program osnovna šola za odrasle poteka dvakrat letno, in sicer enkrat v jesenskem in enkrat v spomladanskem roku. Razpis za vpis je objavljen na spletni strani najmanj en mesec pred začetkom izvajanja programa.

Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle.

Ob prijavi oz. vpisu v program je potrebno predložiti naslednja dokazila in dokumente:

 • originalno spričevalo zadnjega razreda, ki ste ga končali oz. obiskovali,
 • potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti,
 • osebno izkaznico ali drug dokument z EMŠO.

Na podlagi predloženih dokazil o predhodno pridobljenem znanju se udeležencu lahko priznajo posamezne izpitne obveznosti.

Če zamudite uradne vpise v program, vam lahko kadar koli med šolskim letom omogočimo pripravo na vpis v program v obliki organiziranega oz. individualnega učenja.

Ob vpisu v program osnovne šole za odrasle se udeležencu pripravi osebni izobraževalni načrt. V osebnem izobraževalnem načrtu se predvidi načine opravljanja učnih obveznosti, predvidene izpitne obveznosti ter druge dogovore, prilagoditve oz. posebnosti pri obiskovanju programa. Udeleženec osebni izobraževalni načrt podpiše skupaj s pogodbo o izobraževanju.

POGOJI ZA VPIS

V Program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše kdor:

 • je izpolnil osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oz. osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključil osnovne šole;
 • je zaključil prilagojen izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;
 • je star vsaj 15 let in ni mogoče ugotoviti, ali je zaključil osnovnošolsko izobraževanje oz. izpolnil osnovnošolsko obveznost;
 • je star vsaj 15 let in ni zaključil osnovnošolskega izobraževanja oz. izpolnil osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin (npr. vojna, naravne nesreče).

NAČIN IZOBRAŽEVANJA

Organiziramo skupinsko ali vodeno individualno izobraževanje. Oba temeljita na osebnem izobraževalnem načrtu, ki ga pripravimo za vsakega udeleženca. ob vpisu v program.
Pouk poteka ob podpori različnih aktivnih in dinamičnih učnih metod za odrasle, ki se prilagajajo posamezniku, njegovim možnostim in potrebam.

POTEK IN ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program omogoča doseganje standardov znanj in ciljev enakovrednim izobraževanju za mladino.

Program osnovne šole za odrasle se izvaja v dveh semestrih: jesenskem (od sredine septembra do konca januarja) in spomladanskem (od začetka februarja do konca junija oz. začetka julija). Program se izvaja v obliki organiziranega skupinskega ali individualnega pouka in tudi v obliki samostojnega učenja. V obeh oblikah udeležence spremljamo, jim svetujemo, jih vodimo in nudimo svetovanje ter učno pomoč.

Na mesečni oz. dvomesečni ravni se pripravljajo individualizirani urniki, s katerimi so udeleženci obveščeni o poteku programu in njihovih obveznostih.

ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA

Za dokončanje programa mora udeleženec s pozitivno oceno opraviti vse z učnim načrtom predvidene predmetne obveznosti. Udeleženci ne opravljajo nacionalnega preverjanja znanja.


Organizacija: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje


Digitalno je zabavno

Pri programu Digitalno je zabavno se bodo udeleženci naučili napredno uporabljati računalnik kot pametni telefon.

Vsebina:

 • Okolje Windows
 • Urejanje besedil v programu Word
 • Oblikovanje predstavitev v programu PowerPoint in izdelava filma
 • Uporaba interneta in elektronske pošte
 • Uporaba socialnih omrežij in e-storitev na spletu
 • Uporaba komunikacijskih orodij in socialnih omrežij na internetu
 • Uporaba pametnih telefonov
 • Digitalna fotografija – izdelava filma iz fotografij