VPN

Izbirni predmet pri katerem se bodo učenci seznanili z:

organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je 

namenjen zagotavljanju varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naš cilj je zmanjšati število nesreč ter preprečiti žrtve in druge posledice oziroma zmanjšati njihovo število. Politika varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je naravnana v krepitev zmogljivosti za celovito obvladovanje naravnih in drugih nesreč, ki obsegajo preventivo, pripravljenost, ukrepanje ob nesrečah, zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje in obnovo.