Oris teme

 • Dobrodošli v splošni spletni učilnici za kemijo.

  Tukaj se nahajajo osnovna pravila, ki se nanašajo na potek pouka v letošnjem šolskem letu.

  V šolskem letu 2023/24kemijo poučujeva mag. Natalija Bohinc Zaveljcina (2. in 4 .letnik) in Veronika Žnidaršič (1. in 3. letnik ter ITS).

  Želiva Vam obilo uspehov v novem šolskem letu!

  karikatura

 • KRITERIJI PRI KEMIJI

  KRITERIJI PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA PRI PREDMETU KEMIJA IN PREDMETU ITS-KEMIJA V ŠOLSKEM LETU 2023/24

   

  Preverjanje in ocenjevanje znanja pri KEMIJI v šolskem letu 2023/24 poteka v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja Gimnazije Jesenice.

  Ocenjevanje znanja dijakov je pisno in ustno, ocenjuje se tudi praktično laboratorijsko delo, in sicer:

  ·         Do dve pisni oceni vsako redovalno obdobje. Dovoljeni pripomočki pri pisnem preverjanju znanja za oceno so: pisalo, kalkulator in šolski periodni sistem.

  ·         Eno ali več ustni oceni v celem šolskem letu. Dijak lahko pridobi ustno oceno s tremi kratkimi pisnimi preverjanji iz različnih vsebin, ki so napovedana, časovno in vsebinsko, in se upoštevajo le na željo dijaka. Sicer pa dijak ustno odgovarja na zastavljena vprašanja v terminu, ki ga dijak izve od učitelja vsaj 7 delovnih dni prej.

  ·         Dijak lahko pridobi oceno tudi z zagovorom seminarske naloge ali projektnega dela. Ocena ima 30% teže pisne ocene in je v redovalnici označena z določeno barvo. Chat GPT in podobni AI programi ali aplikacije so priznan vir informacij, ocenjuje pa se vsebina, ki jo dijak pove in predstavi sam v razredu sošolcem in odgovarja na  njihova vprašanja in vprašanja profesorja. Pisni izdelek mu je lahko le v pomoč.

  ·         Znanja pridobljena pri laboratorijskem delu so vključena v pisno in ustno preverjanje in ocenjevanje. Učitelj lahko oceni tudi poročila dijakov, ki so obvezen del laboratorijskega dela. Ocena ima 30% teže pisne ocene in je v redovalnici označena z določeno barvo.

  ·         Popravljanje negativnih ocen posameznih redovalnih obdobij poteka v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja Gimnazije Jesenice (nanaša se na razveljavitev ocen). Poleg tega pa ima dijak možnost popraviti ali pridobiti oceno pisnega preverjanja znanja po dogovoru z učiteljem; najkasneje pa do konca decembra (v 1. redovalnem obdobju) in do 10. maja za 4. letnike ter do 10. junija za nižje letnike (v 2. redovalnem obdobju).

  Kriteriji ocenjevanja pisnega preverjanja znanja:

  % doseženih točk

  Ocena

  90 - 100

  Odlično

  80 - 89

  Prav dobro

  65 - 79

  Dobro

  50 - 64

  Zadostno

   

  ·      Minimalni standardi so navedeni v letni učni pripravi in so prosto dostopni v spletni učilnici za kemijo – splošno.

  1.      Oblikovanje zaključne ocene

  Končna ocena se oblikuje kot povprečje posameznih pisnih ocenjevanj po kriteriju navedenem zgoraj. Za končno pozitivno oceno mora imeti dijak opravljene laboratorijske vaje z ustreznimi poročili po navodilih učitelja.

  Poleg ocen, se upošteva tudi redna pripravljenost dijaka na pouk, prizadevnost in sodelovanje pri pouku, opravljanje domačih nalog, predstavitve seminarskih nalog in laboratorijskega dela v skladu s Pravili pri opravljanju laboratorijskih vaj, s katerimi so dijaki seznanjeni ob začetku šolskega leta, kar potrdijo s podpisom.

  Dijak  NI OCENJEN v primeru, da ob koncu redovalnega obdobja nima ocen vseh pisnih preverjanj.  

  1. Popravni izpiti

  Se izvajajo v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja Gimnazije Jesenice. Pisni del izpita traja 90 minut, ustni del pa 20 minut.

      3. Športniki – pogodbeniki in dijaki s statusom

  1. letnik,

  2. letnik in

  3. letnik

  -opravi čim več laboratorijskih vaj

  - piše vsaj dve pisni ocenjevanji v celem šolskem letu

  - pridobi ustno oceno v celem šolskem letu

  4. letnik

  - opravi 8 laboratorijskih vaj za maturitetne točke

  - piše vsaj  štiri pisna ocenjevanja

   Če se dijak  ne uspe udeležiti pisanja pisnega ocenjevanja, zaradi športnih ali drugih obveznosti, se mu omogoči naknadni rok. Če dijak zamudi ta rok, mu učitelj določi rok, v katerem mora pridobiti pisno oceno. V primeru, da dijak ne izkoristi te možnosti, učitelj ni več dolžan postavljati novih rokov in predlaga prekinitev pedagoške pogodbe.

  4.      ITS – KEMIJA (3.letnik)

  Dijaki pridobijo dve enakovredni oceni v šolskem letu: 1 oceno iz tabora (1/3 BIO, 1/3 KEM, 1/3 FIZ) in 1 oceno pri kemiji (3/4) in za predstavitev (1/4). Dijak je pozitivno ocenjen, če sta oceni pozitivni. Ocena iz tabora je ne glede na spodaj zapisane kriterije pozitivna le, kadar so pozitivni vsi trije sestavni deli (BIO, KEM, FIZ). Ocena pri kemiji ni pozitivna, če nista oba sestavna dela ocene pozitivna. Dijak, ki je neocenjen ali negativen, pridobiva ali popravlja samo tisti del ITS-a, pri katerim ni pridobil pozitivne ocene. Pri predmetu ITS ni pisnega ali ustnega preverjanja znanja. Zaključna ocena je povprečje obeh ocen. Obe oceni sta pridobljeni po kriterijih, ki so natančno navedeni v učnem načrtu za ITS-kemija.  

  Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži tabora ali predstavitve, se s profesorji dogovori za nadomestne dejavnosti.

  Dijaki s statusi in s pedagoško pogodbo se o opravljanju vseh obveznosti dogovarjajo s profesorji.

  Jesenice, 1. 9. 2023                                                                  mag. Natalija Bohinc Zaveljcina, Veronika Žnidaršič
 • Poglavje 2

 • Poglavje 3