Oris teme

  • Definicija racionalnih funkcij

  • Graf racionalne funkcije

  • Poševne asimptote

  • Racionalne enačbe

  • Racionalne neenačbe