Skladnja

1. Skladnja

Skladnja je jezikovna ravnina, ki proučuje vlogo besed in besednih zvez v stavku, povedi in besedilu. Ukvarja se s pojmoma poved in stavek.

Celotno gradivo iz skladnje imate na razpolago na povezavi

V vsakem jeziku morajo biti povedi urejene. Smiselno morajo soditi druga k drugi.