Farben und Zahlen, tečaj v tretjem tednu, september 2021