sobota, 13 julij 2024, 21:27
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: Hišna imena (HI)
Slovar: HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE
P

PRČK(OV)I

'P:čk(v)i (uradno Štumberger) ǁ 'P:čk -prid.

Hišno ime je izpeljano iz glagola prčkati in samostalnika prčkarija v pomenu delati brez načrta in rezultata, opravljanje dela brez vidnega rezultata in počasno, zamudno delo. Hišno ime je tako nastalo iz poimenovanja dejavnosti nosilca imena (Prašnički idr., 2016).


PREMOČAK(OV)I

Pre'm:čak(v)i (uradno Kelc) ǁ Pre'm:čak -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz krstnega imena Primož oz. Premož s prvotnim pomenom sin Primoža. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Keber, 2021).


PREMOVERJAKI

Pre'mve:rjaki (uradno Jurgec) ǁ Pre'mve:rjaki -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz nemškega samostalnika der Maurer v pomenu zidar. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica nosilca imena (Nemški spletni slovar).


PRI ŠUKI

Pri'Šu:ki (uradno Štumberger) iz Cirkulan ǁ 'Šuːk -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz glagola šukati v pomenu drsati z nogama po podu in tepsti. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz dejavnosti nosilca (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).


R

RAKIŠI

Ra:kiši (uradno Milošič) ǁ Ra:kiš -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz vzdevka živali rak z dodanim priponskim obrazilom -iš. Slednje lahko povezujemo s pomenom sin Raka, ki je bil poimenovan po vizualnih podobnostih spominjal na raka. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja posebnosti, lastnosti nosilca in/ali vzdevka živali (Keber, 2021).


RÜŽNI

Rü:žni (uradno Hvalec) ǁ  Rü:žni prid.

Hišno ime je izpeljanka iz hrvaške besede ružno v pomenu grd, navezujoč se na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Hrvaško-slovenski spletni slovar).


Š

ŠKRGATI

Škrägä:ti (uradno Karo) ǁ Škrägä:t -prid.

Hišno ime je nastalo prek vzdevka iz občnega poimenovanja škrget v pomenu škripanje, drdranje, grkanje, hkrati so tako poimenovali ptico kosec. Vzdevek so običajno nadeli posamezniku, katerega govor je spominjal na škripajoče drgetanje. Ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021).


S

SLAVIČI

Sla'vi:či (uradno Kolednik) ǁ Sla'vi:č -prid.

Hišno ime verjetno izhaja prek vzdevka ptice – slavca, z dodano, vrinjeno črko -i. Ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi vzdevkov živali (Keber, 2021).


SMETKI

S'mä:tki (uradno Tetičkovič) ǁ S'mä:tki -prid.

Hišno ime povezujemo z občno besedo smet v slabšalnem pomenu nepomemben, malovreden človek. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca imena (Keber, 2021).


Š

ŠOŠTARI

Šo:štari (uradno Fajt) iz Brezovca ǁ Šo:štar -prid.

Hišno ime izhaja preko vzdevkov poklicnih poimenovanj – šoštar, šoster, šošter, izvorno iz nemške  v pomenu čevljar. Hišno ime tako izvira iz dejavnosti in/ali poklica nosilca imena (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).