nedelja, 21 julij 2024, 22:07
Spletno mesto: Arnes Učilnice
Predmet: Hišna imena (HI)
Slovar: HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE
Š

ŠPBARI

Šba:ri (uradno Žumbar) ǁ Šba:r -f   prid.

Hišno ime je nemškega izvora, nastalo iz samostalnika der Schuber v pomenu kovček. Iz slednjega lahko sklepamo, da je nosilec imena opravljal dejavnost izdelovanja kovčkov v smislu, da je bil čevljar ali usnjar. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja dejavnosti in/ali poklica nosilca (Keber, 2021).


ŠTEFEKOVI

Š'te:fekvi (uradno Hercog) ǁ Š'te:fek -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz osebnega imena Štef, ki je različica moškega osebnega imena Štefan, Štefek v pomenu mlajši ali manjši Štefan. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Prašnički idr., 2016).


S

STRNSKI

St'nski (uradno Rakuš) ǁ St'nski prid.

Hišno ime je verjetno nastalo iz pridevnika strnen, v povezavi s strnom, zelo verjetno navezujoč se na strnišče v ekspresivnem pomenu neobrita brada ter tako posredno na osebo, posameznika z neobrito brado. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca hišnega imena (Keber, 2021).


Š

ŠTROSAROVI

Š'trọ:sarovi ǁ Š'trọ:sarovi -f prid.

Hišno ime je sorodno priimku Štravs, nastalo po krajšanju -av- v -o-, kar je značilno le za določena narečja. Sicer lahko hišno ime razlagamo preko nemškega samostalnika der Strauß v pomenu noj, navezujoč se na pernato okrasje na glavi. Po vzdevku iz srednjevisokonemškega strūȝ v pomenu odpor, upor, prepir, razdor, lahko ime povežemo z osebo, ki se rada prepira. Tako hišno ime uvršamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021).


ŠTÜMIGAR

Š'tü:migar (uradno Štumberger) iz Cirkulane 42 ǁ Š'tü:migar -f prid.

Hišno ime je krajšana oblika priimka Štumberger, ki je nastalo iz naselbenskega imena Štumberg v pomenu prebivalec oz. prišlek iz Štumberga. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih poimenovanj (Keber, 2021).

Informator je povedal, da se hišno poimenovanje na področju občine Cirkulane pojavlja več kot 200 let.


ŠUKI

'Šu:ki (uradno Emeršič) ǁ 'Šuːk -f prid.

Hišno ime je izpeljanka samostalnika štǜk v pomenu zvonenje z velikim zvonom pred mašo in se nanaša na dejavnost nosilca hišnega imena, v tem primeru zvonarja oz. tistega, ki pred mašo zvoni z velikim zvonom (Prašnički idr., 2016).


S

SVRŽINI/SVRŽINA

Sv'žini, tudi Sv'žina (uradno Emeršič) iz Brezovca ǁ Sv'žini -prid.

Hišno ime je nastalo iz samostalnika svrž v pomenu drevesna veja, ki se nanaša na vzdevek, nastal iz občne besede svržnjak v pomenu čvrst, grčav, močan človek. Tako hišno ime uvršamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Prašnički idr., 2016 in Keber, 2021).


T

TUNČINI

Tu:nčini (uradno Kokol) ǁ Tu:nčin -prid.

Hišno ime je izpeljanka iz Tùna, Tùnek, Túnček, Tone, različice osebnega imena Anton. Tako hišno ime uvršamo med imena, nasatla iz osebnega imena(Prašnički idr., 2016).


V

VEDEKI

Vä:däki (uradno Vidovič) ǁ  (široki e) Vä:däki -prid.

Hišno ime izhaja prek vzdevka iz narečne besede vede v pomenu vedec, poznavalec, torej oznaka nekoga, ki je veliko vedel, se na nekaj zelo spoznal. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021).


Z

ZEPI

Zpi (uradno Kolednik) ǁ Zp -prid.

Hišno ime je nastalo iz rojstnega imena Zep, ki je ena izmed slovenskih narečnih različic nemškega imena Jpsef, Joseph oz. Jožef. Prvotno se je nanašalo na sin Jožefa. Kot takšno lahko ime uvrstimo med hišna imena, nastala iz osebnih imen (Keber, 2021).