BELANCI

Bälä:nci (uradno Majcenovič) ǁ Bälä:nč -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika belánski oz. belếnski, ki se nanaša na Beláne oziroma območje občine Cirkulane v smislu belanski govor, belanski 'guːč. Tako utemeljujemo, da  je hišno ime izpeljano iz krajevnega imena (Prašnički idr., 2016).» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE