Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

Stran:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Naprej)
  VSE

(

(PRI) KOVAČI

(Pri) Kva:či (uradno Zamuda) iz Gradišča 116 b ǁ  Kva:č -prid.

Hišno ime je izpeljano iz poimenovanja dejavnosti oz. poklica. Kováč je tisti, ki z udarci kladiva ali s strojnim stiskanjem oblikuje, obdeluje kovino (SSKJ2, spletni slovar).B

BELANCI

Bälä:nci (uradno Majcenovič) ǁ Bälä:nč -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika belánski oz. belếnski, ki se nanaša na Beláne oziroma območje občine Cirkulane v smislu belanski govor, belanski 'guːč. Tako utemeljujemo, da  je hišno ime izpeljano iz krajevnega imena (Prašnički idr., 2016).
BERAS/BARAS

Bera:s, tudi Bara:s (uradno Arbeiter) iz Brezovca ǁ Bera:s -prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika beravs v pomenu der Bettler v pomenu berač. Tako sklepamo, da je hišno ime izpeljano iz dejavnosti nosilca (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).BEZGOFČOVI

Bezg:fčovi (uradno Lesjak) iz Cirkulane 68 A ǁ Bezg:fč -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika bezgóvec in pridevnika bezgóvčov v pomenu bezgov grm, iz bezga. Tako utemeljujemo, da je hišno ime nastalo iz imena rastline (Prašnički idr., 2016).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 200 let.BLOŽAKI

Blo:žaki (uradno Žuran) iz Cirkulane 76 ǁ  Blo:žak -f prid.

Nekateri ustni viri pričajo tudi o tem, da bi se naj ime pojavilo po sinu Napoleonovega vojaka, ki je nekoč hodil po naših krajih in imel z domačinko otroka. Slednjemu je bilo ime Blažej.

Informator je povedal, da so se gospodarji ukvarjali z obdelovanjem goric (vinogradov), kmetovanjem, gojenjem živine. Gospodar je bil govornik, preostalim vaščanom je priskočil na pomoč ob telitvah. Hišno ime je na območju Cirkulan prisotno več kot 200 let.BRKI/BRKOVI

B'ki, tudi B'kovi (uradno Kolednik) iz Cirkulane 25c/Pristava 12a ǁ B'k - f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika brki in brk v pomenu dlake pod nosom in brez obzirov, tako se nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).

Informator je povedal, da so bili za gospodarje značilni brki, sicer so se ukvarjali s poljedelstvom in kmetijstvom. Hišno poimenovanje se na področju občine Cirkulane pojavlja okoli 200 let.Č

ČABLAKI/ČABLEKOVI

Ča:bleki, Ča:blekovi (uradno Letonja) ǁ Ča:blek -prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika čàbel v pomenu žebelj in se nanaša na poimenovanja dejavnosti in/ali poklica oz. pripomočkov, ki jih pri tem poklicu (zidar) nosilec imena uporablja (Prašnički, idr. 2016).C

CIGLARI/CIGLERI

Cigla:r, Ci:gleri (uradno Petrovič, Pintarič) iz Brezovca in Cirkulan ǁ  Cigla:r -f prid.,  Ci:gler -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika ciglếni in samostalnika cigel v pomenu zidak, opeka in se nanaša na poimenovanja dejavnosti in/ali poklica (Prašnički idr., 2016).

Informator je povedal, da je gospodar, po katerem so dobili hišno ime, za druge izdeloval opeko. Nekdanji gospodarji so imeli veliko kmetijo z goricami (vinogradi), dekleta so delala na večjih kmetijah. Hišno ime je na območju občine Cirkulane prisotno v zadnjih 100 ali 200 letih.Č

ČRKI

Č'ki (uradno Jerenec) ǁ Č'k  -prid.

Hišno ime je izpeljano iz podstave črk-, izpeljane iz glagola črkati v pomenu okorno pisati oz. tako človek, ki okorno piše. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).

Po navedbah informatorja je družina izhajala iz grabe lovskega doma. Dedek, ki je bil Črkov, se je preselil v vikend in s sabo prinesel ime, ki je postalo ledinsko poimenovanje – Črkov breg.ČRNECI/ČRNEČOVI

Čərne:ci, Čərne:čvi (uradno Voglar) ǁ  Čərne:č -f  prid.

Hišno ime je nastalo prek vzdevka iz občne besede črnec v pomenu človek črne rase, tudi črnolasec, temnolasec in kot takšno tako izvira iz vzdevka na podlagi osebnih lastnosti, značilnosti nosilca hišnega imena (Keber, 2021).D

DEBELAKI

Debela:ki (uradno Vidovič, tudi Debeljaki) ǁ Debela:k -prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Debeljak, ki je nastal iz ekspresivnega zaznamovanega vzdevka debeljak v pomenu debel človek. Ime kot takšno je tvorjeno iz pridevnika debel s priponskim obrazilom -jak. Vzdevek je nastal kot lastnost oz. posebnost posameznika, nosilca hišnega imena (Keber, 2021).DEVEKI

De:veki (uradno Bedrač) iz Cirkulan 78 ǁ De:vek -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal s kmetovanjem in tesarstvom, nasplošno z obdelavo lesa. V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 320 let.DUGI

Du:gi (uradno Meznarič) ǁ Du:g -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika dúgi v pomenu dolg, daljši in se nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Prašnički idr., 2016).DUGOSKI/DUGOVSKI

'Du:gski, Du:gvski (uradno Kolednik) ǁ  'Du:goski prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika doga, narečno dùga, kar predstavlja leseno deščico, iz katerih so narejeni leseni sodi. Dugoski predstavlja osebo – dogarja, tesarja, ki se ukvarja z izdelavo lesenih sodov, zato to hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja dejavnost in/ali poklica nosilca (Prašnički idr., 2021).F

FERDI

Fe:rdi (uradno Krajnc) ǁ Fe:rd -of  prid.

Hišno ime je nastalo iz krajšanja osebnega imena Ferdinand v pomenu Ferdinandov sin. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Keber, 2021).FIDABARI

Fi:da:bari (uradno Fridauer) ǁ Fi:da:bar -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Fridauer, tudi Fridau, ki ga lahko izvorno povezujemo z nemškim samostalnikom Friede v pomenu mir, zaščita. Tako so verjetno prvotno poimenovali lastnika zaščitenega, ograjenega zemljišča, predvsem priimek Fridauer, kar označuje tvorjenka na -er, označujoč prebivalca. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz priimkov (Keber, 2021). FILMANI

Fi:lmani (uradno Štumberger) iz Cirkulan 41 ǁ  Fi:lman -f  prid.

Informator je povedal, da so jih domačini poimenovali Filmani v povezavi z nemško besedo viele v pomenu veliko, saj so imeli veliko premoženja, zemlje in občutka večvrednosti. Hišno ime je tako nastalo na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal z gostinjstvom. Lado Štumberger je bil učitelj kemije, biologije in fizike. V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 300 let.FORKI

Fo:rki (uradno Belšak) ǁ Fo:rk -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.FTIČEKI

F'ti:čeki  (uradno Brlek) ǁ F'ti:ček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika ftič v pomenu ptič, nanašajoč se na pernato žival in/ali iznajdljivega, prebrisanega človeka. Iz tega sklepamo, da se hišno ime nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi poimenovanja živali (SSKJ2 in Slovar stare knjižne prekmurščine, oboje spletni slovar).G

GABERSKI

Gråbe:rski (uradno Kelc) ǁ Gråbe:rski prid.

Hišno ime je nastalo iz poimenovanja prebivalcev grabe v pomenu grape, globeli ter izpeljanka iz samsotalnika gràber v pomenu gaber. Hišno ime tako izvorno povezujemo z vzdevkom za rastline in/ali poimenovanja naravnih pojavov (Keber, 2021).GOLOBIČINI

Glbi:čini (uradno Belšak) ǁ Glọbi:čini -f prid.

Hišno ime je tvorjeno iz poimenovanja znanega ptiča golob z dodanim priponskim obrazilom -ičin. Golob je simbol miru, zato je verjetno vzdevek prvotno opisoval miroljubnega, blagega človeka, morda tudi koga, ki se je z golobi ukvarjal. Hišno ime izvira iz poimenovanja živali (Keber, 2021). GRACI

Gra:ci (uradno Emeršič) ǁ Gra:č -f  prid.

Hišno ime je verjetno nastalo preko vzdevka iz nemškega poimenovanja prebivalca Gradca, tj. Grazer v pomenu prebivalec avstrijskega mesta Graz, ki je nastal iz slovenske pomanjševalnice občne besede grad, tako je bil prvoten pomen tudi prišlek iz Graza. Hišno ime je kot tako izpeljano iz krajevnega poimenovanja (Keber, 2021).GRADIŠKI

G'radí:ški (uradno Arnečič) ǁ  G'radí:ški  prid.

Hišno ime je nastalo iz naselbinskega imena Gradišče oz. poimenovanja prebivalca Gradišča, tj. Gradiščan v pomenu prebivalec Gradišča ali prišlek iz njega (Gradišče je naselje v občini Cirkulane). Hišno ime tako izvira iz krajevnega imena (Keber, 2021).GRANDOVI

G'ra:ndovi (uradno Klajderič) ǁ G'ra:nd -f prid.

Hišno ime ima verjetno furlanski ali beneški izvor, nastal kot vzdevek preko italijanskega samostalnika grande v pomenu velik. Hišno ime je tako nastalo na podlagi posebnosti oz. lastnosti nosilca imena (Keber, 2021).GREGOŠI

Gre:goši  ǁ Gre:goš -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz rojstnega imena Gregor, ki je nastalo iz svetopisemskega imena Gregorius. Kot takšno lahko razlagamo v povezavi sin Gregorja. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnega imena nosilca (Lenarčič, 2012 in Keber, 2021).H

HABJANAKI

Xab`jånäki (uradno Kokol) ǁ Xab`jånäk -f prid.

Hišno ime izhaja iz rojstnega imena Habjan, ki je različica imena Fabjan, ki je latinskega izvora. S priponskim obrazilom -ek poudarimo majhnost, drobnost v pomenu majhen Habjan, zelo verjetno povezano s pomenom sin Habjana. Hišno ime tako izvira iz osebnega imena (Keber, 2021).HALČEKI

Xa:lčeki (uradno Kojc) iz Cirkulan 77 ǁ Xa:lček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz besede halček, ki predstavlja del za zaviranje na vozu. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja predmetov.

Nosilca hišnega imena – brata, sta se ukvarjala s kmetovanjem, živinorejo, obdelovanjem goric (vinogradov). V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 320 let.HRASTINSKI

X`rasti:nski (uradno Grobenski, tudi Petrovič) ǁ X`rasti:nski prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika hrastinski v pomenu prebivalec, prvotno v pomenu prebivalec Hrastine ali prišlek iz le-te, vse vezano na naselbinsko ime Hrastina (naselje na Hrvaškem, od Cirkulan oddaljeno okoli 90 kilometrov). Tako lahko hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen (Keber, 2021).HRENKI

X`rä:nki (uradno Kozel) ǁ X`rä:nki -ọf prid.

Hišno ime je nastalo preko vzdevka iz poimenovanja začimbe hren, v prvotni navezavi na hud, piker, jezljiv, oster človek z dodanim priponskim obrazilom -ki. Ime se izvorno navezuje na poimenovanje rastlin in/ali osebnostne posebnosti ter lastnosti nosilca (Keber, 2021).HÜDEKI

Xü:deki (uradno Petrovič) iz Pristave 7 ǁ  Xü:deki -f prid.

Po navedbah informatorja, ki se je navezoval na zgodovinske raziskave, je hišno ime povezano s hrvaškim področjem Hajduk, od koder je pribežal mož, ki je na omenjenem področju storil nek zločin oz. kaznivo dejanje. Ko so ga prestregli, so mu dali na izbiro, ali gre za hlapca ženi s štirimi otroki ali v ječo. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal s kmetovanjem, živinorejo, obdelovanjem goric (vinogradov). V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 400 let.J

JUREKOVI

Jü:rekovi (uradno Fajfar) ǁ Jü:rek -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz imena Jǘrek, različice imena Jurček, navezujoč na krajšavo osebnega imena Jurij. Z obzirom na navedeno, hišno ime izhaja iz osebnega imena gospodarja (Prašnički idr., 2016 in Keber, 2021).JURIČ(AK)

Jü:rič(ak) (uradno ) iz Cirkulan ǁ Jü:rič(ak) -f prid.

Hišno ime je nastalo iz pomenske podstave Jur, nastale po krajšanju imena Jurij, v pomenu sin Juriča, tudi Jurića, tvorjeno s priponskim obrazilom -ovi. Izvorno tako ime uvrščamo med izpeljanke iz osebnega imena nosilca hišnega imena (Keber, 2021).K

KLAIŽAROVI

Klä:ižarovi ǁ Klä:ižar -f prid.

Hišno ime je po preglasu -a v -e nastalo iz imena Klajžar, ki je nastalo iz krajšanja imena Miklavž, tj. Klavž z dodanim priponskim obrazilom -ar. Ime lahko razlagamo tudi preko poimenovanja prebivalcev Klavž v pomenu prišlek iz Klavža (naselje v občini Tolmin, od Cirkulan oddaljeno okoli 254 kilometrov). Tako hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen (Keber, 2021).KLOJČEKOVI

Klọ:jčekovi (uradno Kelc) ǁ Klọ:jček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika klójc v pomenu suhi sadni krhelj. Glede na navedeno ugotavljamo, da je hišno ime izpeljano iz poimenovanja dejavnosti nosilca (Prašnički idr., 2016).KOPINSKI

Kpi:nski (uradno Milošič) iz Cirkulan ǁ Kpi:nski prid.

Hišno ime je izpeljano iz narečne besede kopina, kopije v pomenu robida, robidnica, robidje, robidovo grmičevje. Prvotni imetnik hišnega imena je lahko bival tudi ob zemljišču z robidjem ali je bil njegov lastnik. Ime tako izvira iz poimenovanja dejavnosti nosilca imena (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).KOREJAČKI

Koreĵa:čki (uradno Kelc) iz Brezovca ǁ Koreĵa:čk  -f (Koreĵa:čki)  prid.

Hišno ime je pomanjševalnica hišnega imena Korejaki in je kot takšno izpeljano iz priimka nosilca dejavnosti in krajevnega poimenovanja (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).KOREJAKI

Koreĵa:ki (uradno Korenjak) ǁ Koreĵa:k -prid.

Hišno ime je nastalo preko priimka Korenjak, Korenak, ki je nastal preko vzdevka korenjak v razlagi velik, močen, krepek, trden človek. Hišno ime lahko razlagamo tudi kot Korenjaki (narečno Korejaki) v pomenu prebivalec Korenjaka, vse vezano na naselbinsko ime Korenjak (naselje v občini Zavrč, od Cirkulan oddaljeno okoli 6 kilometrov). Tako lahko hišno ime uvrščamo med imena, ki so izvirajo iz priimkov in iz krajevnih imen (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).KORENSKI

Korä:nski (uradno Vidovič) iz Brezovca ali Cirkulan ǁ Korä:nski prid.

Hišno ime izhaja iz občne besede koren v pomenu odebeljeni del korenine nekaterih rastlin. Ime je nastalo po predstavi o krepkosti, trdnosti korena, korenine, korenike, lahko se navezujemo tudi na ekspresiven pomen velik, močan človek. Izvorno je zelo blizu hišnemu imenu Korejački. Priponsko obrazilo -jski kaže na vnos kroatizmov, kar lahko pripisujemo lokacijski bližini Hrvaške. Hišno ime povezujemo z imeni, nastalimi po poimenovanju rastlin (Keber, 2021).KOROŠIČARI

Krši:čari (uradno Korošec) iz Brezovca ǁ Krọši:čar -f prid.

Hišno ime je verjetno nastalo preko vzdevka iz priimka Korošec, tj. Korošic, s katerim je poimenovan prebivalec Koroške. Ime se v pomenu prišlek, priseljenec s Koroške. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz priimkov in krajevnih imen  (Keber, 2021).KORPIČKA/KORPIČOVI

Kọrpička, Kọrpičovi (uradno Arbeiter) iz Cirkulane 11 ǁ Krpičak -f prid.

Hišno ime je nastalo kot izpeljanka samostalnika kórpa, ki izvira iz nemškega samostalnika der Korb v pomenu košara s priponskim obrazilom -ič. Hišno ime tako izhaja iz vzdevka, poimenovanja dejavnosti in/ali poklica nosilca (Prašnički idr., 2016).

Gospodarji so se ukvarjali s pletenjem košev in košar – korp, iz tega izvira njihovo hišno ime. V občini Cirkulane se poimenovanje pojavlja več kot 320 let.KOVAČ

Kva:č (uradno Petrovič) iz Medribnik 4 ǁ Kva:č -prid.

Hišno ime je izpeljano iz poimenovanja dejavnosti oz. poklica. Kováč je tisti, ki z udarci kladiva ali s strojnim stiskanjem oblikuje, obdeluje kovino (SSKJ2, spletni slovar).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 320 let. Prvi gospodar, nosilec tega hišnega imena, se je izučil za kovača, njegov brat je imel kovačijo. Sicer so se ukvarjali s kmetovanjem, živinorejo in obdelovanjem goric (vinograda) v Gruškovcu.KRALI

K'ra:li (uradno Kokol) iz Brezovca ǁ K'ra:l -prid.

Hišno ime je izpeljano iz besede kralj, kar lahko povezujemo s statusom domačije v vasi in razlago kdor je zaradi določenih sposobnosti najpomembnejši v svojem okolju (SSKJ2, spletni slovar).KRUHEK

Krü:xek (uradno Gavez) iz Cirkulan 15 ǁ Krü:xek  -prid.

Hišno ime je izpeljanka iz narečne besede krǜh v pomenu kruh - pečeno živilo iz moke, vode, kvasa. Poimenovanje, nastalo iz vzdevka, izvira iz 15. stoletja in temelji na primerjavi dober kot kruh. Tako lahko hišno ime izvorno uvrstimo med imena, nastala preko vzdevka na podlagi posebnosti in lastnosti nosilca ter poimenovanja dejavnosti (SSKJ2, spletni slovar in Keber, 2016).KUPAČI

Kü:pači (uradno Gabrovec) ǁ Kü:pač -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.L

LABIŠI

La:biši (uradno Pintarič) iz Brezovca ǁ La:biš -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.LENČEKI

Le:nčeki (uradno Lenart, tudi Milošič) ǁ Le:nček -prid.

Hišno ime je nastalo po krajšanju rojstnega imena Lenart, tvorjen s priponskim obrazilom -ček, ki pomeni manjšalnost, ljubkovalnost. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen oz. v konkretnem primeru iz priimka (Keber, 2021).LIPASI

Li:pasi (uradno Štumberger) iz Cirkulan ǁ Li:pas -f prid.

Hišno ime je nastalo iz drevesnega poimenovanja lipa, lahko ga razlagamo tudi preko samostalnika lipe z ekspresivnim pomenom omejen, neumen moški. Tako hišno ime uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca in poimenovanj rastlin (Keber, 2021 in SSKJ2, spletni slovar).LUKAČI

Lü:kači ǁ Lü:kač -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika lǜk, ki je značilen za vzhodna slovenska narečja, v pomenu čebula, kar lahko povezujemo s poimenovanjem dejavnosti nosilca hišnega imena (pridelovanje čebule) (Prašnički idr., 2016).M

MARGEČKINI

Märge:čkini (uradno Majhen) ǁ Märge:čkini prid.

Hišno ime je nastalo iz imenske podstave Marg-, ki je zelo verjetno nastala po krajšanju osebnega imena Margareta. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnega imena (Keber, 2021).MEDVEDOVI

Medv:dovi (uradno Vidovič, tudi Hrnčič) ǁ Medv:d -f prid.

Hišno ime je nastalo iz živalskega poimenovanja medved. Ljudi, ki so jim nadeli vzdevek medved, načeloma povezujejo z močjo in drugimi lastnostmi ogromne gozdne živali, denimo navidezno nerodnostjo, požrešnostjo, zaspanostjo … Hišno ime uvrščamo med imena, nastala preko vzdevka na podlagi posebnosti oz. lastnosti nosilca ali poimenovanja živali (Keber, 2021).MEIHENI

Mä:ixeni (uradno Majhen) ǁ Mä:ixen -prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Mehen, le-to iz samostalnika mah – menən – mehenj – das Moos, navezujoč se na podrast v okolici, kjer so živeli predniki. Hišno ime tako uvrščamo med imena, pridobljena preko vzdevkov rastlin (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).MIŠAKI

Mi:šaki (uradno Kelc) ǁ  Mi:šak -ọf  prid.

Hišno ime je nastalo preko vzdevka iz občne besede mišak v pomenu mišji samec. Hišno ime tako izvorno uvrščamo med imena, nastala iz vzdevkov imen živali (Keber, 2021).MLAKAROVI

M'lå:karọvi (uradno Mlakar) iz Cirkulane 19 ǁ M'lå:kar -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Mlakar v pomenu prišlek iz Mlake (tudi mlake). Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih poimenovanj (Keber, 2021).

Gospodarji so se ukvarjali s prevozništvom s konji, kmetovanjem, razvažanjem pošiljk, pri kmetovanju so pomagali tudi drugim, obdelovali so gorice (vinograde) v Gruškovcu.MRKAČI

M'rka:či (uradno Petrovič) iz Brezovca ǁ M'rka:č -ọf prid.

Hišno ime je izpeljano iz pridevnika mrk v ekspresivnem pomenu nekdo, ki redko pokaže pozitivno razpoloženje, pozitiven čustveni odnos. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (SSKJ2, spletni slovar).O

OFSEKOVI

Ọ:fsekọvi (uradno Štumberger) ǁ Ọ:fsek -ọf  prid.

Hišno ime je povezano s poimenovanjem žita oves prek vzdevka iz pomanjševalnice ovsek, v narečju ofsek, verjetno nanašajoč se na osebo, ki je imela veliko opravka z ovsom. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala prek vzdevkov rastlin (Keber, 2021).ORBETARI

O:rbä:tari (uradno Arbeiter) ǁ O:rbä:tar -f  prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Arbeiter, le-to iz nemškega samostalnika der Arbeiter v pomenu delavec, navezujoč se na dejavnost oz. osebo, ki opravlja fizično delo. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica nosilca (SSKJ2 in Pleteršnikov slovensko-nemški, oba spletna slovarja).P

PAPEŽ(OV)I

Papež(v)i (uradno Kozel) iz Dolan ǁ Papež -f prid.

Hišno ime izhaja iz vzdevka za poimenovanje funkcije papež v ekspresivnem pomenu kdor je na nekem področju najpomembnejši, najbolj priznan, kot takšno tako hišno ime izvira iz položaja domačije v vasi (Keber, 2021).PAVLEKI

Pa:vleki (uradno Kumer) ǁ Pa:vlek -prid.

Hišno ime je izpeljano iz rojstnega imena Pavel, prvotno v pomenu sin Pavla. Hišno ime uvrščamo med izpeljanke iz osebnih imen (Keber, 2021).PETAJI

Petåji (uradno Emeršič) iz Cirkulane 87 ǁ Petåj -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika peta v pomenu opora kakega orodja ali opreme ali zadnji del stopala in dodanim priponskim obrazilom -ja. Ime se lahko nanaša na nosilca dejavnosti, tj. izdelovalca opor za orodje oz. opremo ali vizualno na del telesa, tj. zadnji del stopala. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica posameznika in posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).

Hišno ime se v občini Cirkulane pojavlja že več kot 320 let.POLANČEKI

P'la:nčeki (uradno Veit) ǁ P'la:nček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika Polánec, v pomenu poljanec, prebivalec s polja, navezujoč se na krajevno poimenovanje (Prašnički idr., 2016).PRČK(OV)I

'P:čk(v)i (uradno Štumberger) ǁ 'P:čk -prid.

Hišno ime je izpeljano iz glagola prčkati in samostalnika prčkarija v pomenu delati brez načrta in rezultata, opravljanje dela brez vidnega rezultata in počasno, zamudno delo. Hišno ime je tako nastalo iz poimenovanja dejavnosti nosilca imena (Prašnički idr., 2016).PREMOČAK(OV)I

Pre'm:čak(v)i (uradno Kelc) ǁ Pre'm:čak -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz krstnega imena Primož oz. Premož s prvotnim pomenom sin Primoža. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Keber, 2021).PREMOVERJAKI

Pre'mve:rjaki (uradno Jurgec) ǁ Pre'mve:rjaki -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz nemškega samostalnika der Maurer v pomenu zidar. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi dejavnosti in/ali poklica nosilca imena (Nemški spletni slovar).PRI ŠUKI

Pri'Šu:ki (uradno Štumberger) iz Cirkulan ǁ 'Šuːk -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz glagola šukati v pomenu drsati z nogama po podu in tepsti. Hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz dejavnosti nosilca (Pleteršnikov slovensko-nemški, spletni slovar).R

RAKIŠI

Ra:kiši (uradno Milošič) ǁ Ra:kiš -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz vzdevka živali rak z dodanim priponskim obrazilom -iš. Slednje lahko povezujemo s pomenom sin Raka, ki je bil poimenovan po vizualnih podobnostih spominjal na raka. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja posebnosti, lastnosti nosilca in/ali vzdevka živali (Keber, 2021).RÜŽNI

Rü:žni (uradno Hvalec) ǁ  Rü:žni prid.

Hišno ime je izpeljanka iz hrvaške besede ružno v pomenu grd, navezujoč se na vzdevek, pridobljen na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Hrvaško-slovenski spletni slovar).Š

ŠKRGATI

Škrägä:ti (uradno Karo) ǁ Škrägä:t -prid.

Hišno ime je nastalo prek vzdevka iz občnega poimenovanja škrget v pomenu škripanje, drdranje, grkanje, hkrati so tako poimenovali ptico kosec. Vzdevek so običajno nadeli posamezniku, katerega govor je spominjal na škripajoče drgetanje. Ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021).S

SLAVIČI

Sla'vi:či (uradno Kolednik) ǁ Sla'vi:č -prid.

Hišno ime verjetno izhaja prek vzdevka ptice – slavca, z dodano, vrinjeno črko -i. Ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi vzdevkov živali (Keber, 2021).SMETKI

S'mä:tki (uradno Tetičkovič) ǁ S'mä:tki -prid.

Hišno ime povezujemo z občno besedo smet v slabšalnem pomenu nepomemben, malovreden človek. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca imena (Keber, 2021).Š

ŠOŠTARI

Šo:štari (uradno Fajt) iz Brezovca ǁ Šo:štar -prid.

Hišno ime izhaja preko vzdevkov poklicnih poimenovanj – šoštar, šoster, šošter, izvorno iz nemške  v pomenu čevljar. Hišno ime tako izvira iz dejavnosti in/ali poklica nosilca imena (Keber, 2021 in Prašnički idr., 2016).ŠPBARI

Šba:ri (uradno Žumbar) ǁ Šba:r -f   prid.

Hišno ime je nemškega izvora, nastalo iz samostalnika der Schuber v pomenu kovček. Iz slednjega lahko sklepamo, da je nosilec imena opravljal dejavnost izdelovanja kovčkov v smislu, da je bil čevljar ali usnjar. Ime tako uvrščamo med imena, nastala iz poimenovanja dejavnosti in/ali poklica nosilca (Keber, 2021).ŠTEFEKOVI

Š'te:fekvi (uradno Hercog) ǁ Š'te:fek -f prid.

Hišno ime je izpeljanka iz osebnega imena Štef, ki je različica moškega osebnega imena Štefan, Štefek v pomenu mlajši ali manjši Štefan. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Prašnički idr., 2016).S

STRNSKI

St'nski (uradno Rakuš) ǁ St'nski prid.

Hišno ime je verjetno nastalo iz pridevnika strnen, v povezavi s strnom, zelo verjetno navezujoč se na strnišče v ekspresivnem pomenu neobrita brada ter tako posredno na osebo, posameznika z neobrito brado. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca hišnega imena (Keber, 2021).Š

ŠTROSAROVI

Š'trọ:sarovi ǁ Š'trọ:sarovi -f prid.

Hišno ime je sorodno priimku Štravs, nastalo po krajšanju -av- v -o-, kar je značilno le za določena narečja. Sicer lahko hišno ime razlagamo preko nemškega samostalnika der Strauß v pomenu noj, navezujoč se na pernato okrasje na glavi. Po vzdevku iz srednjevisokonemškega strūȝ v pomenu odpor, upor, prepir, razdor, lahko ime povežemo z osebo, ki se rada prepira. Tako hišno ime uvršamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021).ŠTÜMIGAR

Š'tü:migar (uradno Štumberger) iz Cirkulane 42 ǁ Š'tü:migar -f prid.

Hišno ime je krajšana oblika priimka Štumberger, ki je nastalo iz naselbenskega imena Štumberg v pomenu prebivalec oz. prišlek iz Štumberga. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih poimenovanj (Keber, 2021).

Informator je povedal, da se hišno poimenovanje na področju občine Cirkulane pojavlja več kot 200 let.ŠUKI

'Šu:ki (uradno Emeršič) ǁ 'Šuːk -f prid.

Hišno ime je izpeljanka samostalnika štǜk v pomenu zvonenje z velikim zvonom pred mašo in se nanaša na dejavnost nosilca hišnega imena, v tem primeru zvonarja oz. tistega, ki pred mašo zvoni z velikim zvonom (Prašnički idr., 2016).S

SVRŽINI/SVRŽINA

Sv'žini, tudi Sv'žina (uradno Emeršič) iz Brezovca ǁ Sv'žini -prid.

Hišno ime je nastalo iz samostalnika svrž v pomenu drevesna veja, ki se nanaša na vzdevek, nastal iz občne besede svržnjak v pomenu čvrst, grčav, močan človek. Tako hišno ime uvršamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Prašnički idr., 2016 in Keber, 2021).T

TUNČINI

Tu:nčini (uradno Kokol) ǁ Tu:nčin -prid.

Hišno ime je izpeljanka iz Tùna, Tùnek, Túnček, Tone, različice osebnega imena Anton. Tako hišno ime uvršamo med imena, nasatla iz osebnega imena(Prašnički idr., 2016).V

VEDEKI

Vä:däki (uradno Vidovič) ǁ  (široki e) Vä:däki -prid.

Hišno ime izhaja prek vzdevka iz narečne besede vede v pomenu vedec, poznavalec, torej oznaka nekoga, ki je veliko vedel, se na nekaj zelo spoznal. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca (Keber, 2021).Z

ZEPI

Zpi (uradno Kolednik) ǁ Zp -prid.

Hišno ime je nastalo iz rojstnega imena Zep, ki je ena izmed slovenskih narečnih različic nemškega imena Jpsef, Joseph oz. Jožef. Prvotno se je nanašalo na sin Jožefa. Kot takšno lahko ime uvrstimo med hišna imena, nastala iz osebnih imen (Keber, 2021).Ž

ŽIRANOVI

Žira:nvi (uradno Žuran) iz Cirkulan ǁ Žira:n -prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Žuran, ki je nastal iz priimka Žur ali Žura, povezanama z občnima besedama žúr, žúra v pomenu sirotka ali z občno besedo žúra, narečno v pomenu gošča na dnu soda, prvotno navezujoč na osebo, ki je imela opravka s sirotko ali s sodi. Hkrati je ime možno izvorno povezovati s kržljavim, zaostalim, pritlikavim, zanikrnim človečkom ali zoološkim pojmom v pomenu čebelar. Tako skelpamo, da je hišno ime izpeljano iz dejavnosti in/ali poklica nosilca imena (Keber, 2021).ŽÜPSKI

Žü:pski (uradno Arnečič) iz Cirkulan ǁ Žü:pski  prid.

Hišno ime je verjetno povezano z občno besedo župa v fevdalizmu skupnost prebivalcev ene ali več vasi ali njeno ozemlje, zastarelo poimenovanje za župnijo, vezano na prebivalca župe. Hišno ime tako izvira iz širšega poimenovanja vasi, lahko rečemo statusa v vasi (Keber, 2021).
Stran:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (Naprej)
  VSE