Brskaj po slovarju z uporabo tega kazala

Posebno | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | VSE

F

FERDI

Fe:rdi (uradno Krajnc) ǁ Fe:rd -of  prid.

Hišno ime je nastalo iz krajšanja osebnega imena Ferdinand v pomenu Ferdinandov sin. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz osebnih imen (Keber, 2021).FIDABARI

Fi:da:bari (uradno Fridauer) ǁ Fi:da:bar -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz priimka Fridauer, tudi Fridau, ki ga lahko izvorno povezujemo z nemškim samostalnikom Friede v pomenu mir, zaščita. Tako so verjetno prvotno poimenovali lastnika zaščitenega, ograjenega zemljišča, predvsem priimek Fridauer, kar označuje tvorjenka na -er, označujoč prebivalca. Hišno ime tako uvrščamo med imena, nastala iz priimkov (Keber, 2021). FILMANI

Fi:lmani (uradno Štumberger) iz Cirkulan 41 ǁ  Fi:lman -f  prid.

Informator je povedal, da so jih domačini poimenovali Filmani v povezavi z nemško besedo viele v pomenu veliko, saj so imeli veliko premoženja, zemlje in občutka večvrednosti. Hišno ime je tako nastalo na podlagi posebnosti, lastnosti nosilca.

Nosilec hišnega imena se je ukvarjal z gostinjstvom. Lado Štumberger je bil učitelj kemije, biologije in fizike. V občini Cirkulane se hišno ime pojavlja več kot 300 let.FORKI

Fo:rki (uradno Belšak) ǁ Fo:rk -f prid.

Informator ni znal podati razlage o izvoru hišnega imena. Po pregledu strokovne literature in priročnikov nismo prišle do zaključka o izvoru hišnega imena.FTIČEKI

F'ti:čeki  (uradno Brlek) ǁ F'ti:ček -f prid.

Hišno ime je izpeljano iz samostalnika ftič v pomenu ptič, nanašajoč se na pernato žival in/ali iznajdljivega, prebrisanega človeka. Iz tega sklepamo, da se hišno ime nanaša na vzdevek, pridobljen na podlagi poimenovanja živali (SSKJ2 in Slovar stare knjižne prekmurščine, oboje spletni slovar).