Pravila nogometne igre - SODNIK

Pooblastila sodnika
Vsako tekmo nadzoruje sodnik, ki ima polna pooblastila uveljavljati pravila igre
v zvezi s tekmo.

Odločitve sodnika
Sodnik bo sprejemal odločitve po svojih najboljših zmožnostih v skladu s Pravili igre in z »duhom pravil igre« ter bodo temeljile na mnenju sodnika, ki ima disckrecijsko pravico ustrezno ukrepati v okvirih Pravil igre. Odločitve sodnika o dejstvih v zvezi z igro, vključujoč odločitve o tem, ali je dosežen zadetek ali ne, in o rezultatu tekme, so dokončne. Odločitve sodnika in vseh drugih sodnikov se morajo vedno spoštovati.
Sodnik ne sme spremeniti svoje odločitve, ko se prepriča, da je bila nepravilna ali na osnovi nasveta drugega sodnika, če se je igra že nadaljevala ali če je dal znak za konec prvega oziroma drugega polčasa (vključno s podaljški) in je zapustil igrišče ali če je tekmo zaključil.
Če je sodnik onesposobljen. se igra lahko nadaljuje pod nadzorom pomočnikov sodnika do prve prekinitve.
Sodnik:
• Uveljavlja pravila igre
• Nadzoruje tekmo v sodelovanju z drugimi sodniki
• Meri igralni čas in beleži podatke o tekmi ter pošlje ustreznim organom poročilo o tekmi, ki vključuje podatke o disciplinskih ukrepih in vsakem drugem incidentu, ki se je zgodil pred, med ali po tekmi
• Nadzoruje in/ali označuje nadaljevanje igre.

Prednost
• V primeru prekrška dovoli nadaljevanje igre, ko ima ekipa, proti kateri je bil prekršek storjen, korist od takšne prednosti in kaznuje prvoten prekršek, če se predvidena prednost tedaj ni uresničila oziroma v nekaj sekundah.

Disciplinski ukrepi
V smislu kazni, nadaljevanja igre, fizične resnosti in taktičnega vpliva kaznuje težji prekršek, če je več prekrškov storjenih istočasno.
• Disciplinsko ukrepa proti igralcem zaradi prekrškov, ki se kaznujejo z opominom ali izključitvijo.
• Sodnik ima pooblastila izreči disciplinske kazni od trenutka, ko vstopi na igrišče za pregled igrišča pred tekmo, in dokler ne zapusti igrišča po koncu tekme (vključno z udarci s kazenske točke). Če igralec, preden vstopi na igrišče ob začetku tekme, napravi prekršek, ki se kaznuje z izključitvijo, ima sodnik pooblastilo prepovedati temu igralcu nastop na tekmi.
• Sodnik ima pravico pokazati rumeni ali rdeči karton in kjer to predvidevajo tekmovalna pravila tudi začasno izključiti igralca, od vstopa na igrišče ob začetku tekme vse do konca tekme, vključno z odmorom med polčasoma, s podaljški in udarci s kazenske točke.
• Ukrepa proti uradnim osebam ekip, ki se ne obnašajo odgovorno in jih lahko odstrani iz ograjenega dela igrišča. Medicinska uradna oseba ekipe, ki stori prekršek za odstranitev, sme ostati, če ni na razpolago druge medicinske osebe in ukrepati, če igralec potrebuje medicinsko pomoč.
• Ukrepa na osnovi nasveta drugega sodnika v zvezi z dogodki, ki jih sam ni videl.

Poškodbe
• Dovoli nadaljevanje igre do prve prekinitve, če je po njegovem mišljenju igralec le lažje poškodovan.
• Prekine igro, če je igralec resno poškodovan in zagotovi, da je igralec premeščen izven igrišča. Igralcu ni dovoljeno nuditi pomoči na igrišču in se lahko vrne na igrišče šele, ko je bila igra nadaljevana. Ko je žoga v igri, se lahko vrne na igrišče le z vzdolžne črte, ko pa je žoga izven igre, se lahko vrne s katerekoli črte. Izjeme od zahteve zapustiti igrišče so le v primerih ko:
- je poškodovan vratar,
- sta trčila vratar in igralec v polju in potrebujeta oskrbo,
- sta trčila igralca iste ekipe in potrebujeta oskrbo,
j- e prišlo do resne poškodbe,
- je igralec poškodovan kot posledica fizičnega prekrška, zaradi katerega je nasprotnik opomnjen ali izključen (npr. brezobzirna igra ali resen prekršek) in če je pregled / nudenje pomoči zaključeno hitro.
- Zagotovi, da vsak igralec, ki krvavi, zapusti igrišče. Ta igralec se lahko vrne le, ko dobi znak sodnika, ki mora biti prepričan, da je krvavitev zaustavljena in da ni krvi na opremi.
- Če je sodnik dovolil zdravnikom in / ali nosačem nosil vstopiti na igrišče, mora igralec zapustiti igrišče, bodisi na nosilih bodisi nogah. Če igralec tega ne upošteva, mora biti opomnjen zaradi nešportnega obnašanja.
- Če se je sodnik odločil opomniti ali izključiti poškodovanega igralca, ki mora zapustiti igrišče zaradi nudenja pomoči, mu mora sodnik pokazati karton preden igralec zapusti igrišče.
- Če igra ni bila prekinjena zaradi drugega vzroka ali če poškodba igralca ni
posledica prekrška, se igra nadaljuje s sodniškim metom.

Zunanji vpliv

Prekine igro, začasno prekine tekmo ali dokončno prekine tekmo zaradi kakršnegakoli prekrška ali zunanjega vpliva, npr. če:
• so reflektorji neustrezni
• če gledalec vrže predmet in zadene katerega sodnika, igralca ali uradno osebo ekipe, lahko dovoli nadaljevanje tekme ali prekine igro, začasno prekine ali zaključi tekmo, odvisno od resnosti dogodka.
• če gledalec zažvižga in žvižg vpliva na igro, igro prekine in jo nadaljuje s sodniškim metom
• če se med igro znajde na igrišču dodatna žoga, drug predmet ali žival, mora sodnik igro prekiniti (in jo nadaljevati s sodniškim metom) le, če ta vpliva na igro, razen če je žoga na poti v vrata in vpliv tretje osebe ne prepreči branilcu igrati z žogo, se v primeru, ko žoga konča v vratih, zadetek prizna (četudi je prišlo do dotika, razen če žoga konča v nasprotnikovih vratih.
• Ne dovoli nobeni nepooblaščeni osebi vstopiti na igrišče.

Obvezna oprema sodnika
• Piščalka(e)
• Ura(e)
• Rdeči in rumeni kartoni
• Beležka (ali drugo sredstvo za beleženje dogodkov na tekmi)

Sodniki lahko uporabljajo tudi:
- Opremo za komuniciranje z drugimi sodniki – »beep« zastavice«, slušalke itd.
Sodniki ne smejo nositi nakita ali druge elektronske opreme.

Zadnja sprememba: četrtek, 16. april 2020, 19:56