Pravila nogometne igre - IGRALCI

Število igralcev
Tekmo igrata ekipi, ki imata vsaka največ po 11 igralcev, od katerih je eden vratar. Tekma se ne sme začeti ali nadaljevati, če ima katera ekipa manj od sedem igralcev. Če ima ekipa manj kot sedem igralcev, ker so eden ali več igralcev namenoma zapustili igrišče, sodniku tekme ni potrebno prekiniti in lahko upošteva
prednost. V takem primeru sodnik po tem, ko je bila žoga izven igre, ne sme dovoliti nadaljevanja tekme, če je v kateri od ekip manj od sedem igralcev. Če tekmovalna pravila predpisujejo, da morajo biti vsi igralci in rezervni igralci imenovani pred začetkom tekme in ekipa začne tekmo z manj kot 11 igralci,
lahko ekipo dopolnijo le igralci in rezervni igralci, ki so bili imenovani.

Število zamenjav
Število dovoljenih zamenjav - največ pet - na katerikoli tekmi, ki se igra v okviru uradnega tekmovanja, bo določila FIFA, konfederacija ali nacionalna zveza, razen v moških ali ženskih tekmovanjih prvih ekip najvišjega nivoja tekmovanja ali tekmah članskih državnih reprezentanc, ko so dovoljene največ tri zamenjave. Tekmovalna pravila morajo določiti, koliko rezervnih igralcev je lahko imenovanih, od tri do največ dvanajst
Na tekmah državnih A-reprezentanc je dovoljenih šest zamenjav.  Na drugih tekmah je dovoljeno večje število zamenjav pod pogojem da:
• se ekipi sporazumeta o največjem številu,
• je sodnik obveščen pred začetkom tekme.
Če sodnik ni obveščen ali če se ekipi ne sporazumeta pred tekmo, je dovoljenih največ šest zamenjav.

Postopek zamenjave
Na vseh tekmah mora sodnik pred začetkom tekme prejeti imena rezervnih igralcev. Rezervni igralec, ki ni bil imenovan do tega trenutka, na tekmi ne sme nastopiti.
Za zamenjavo igralca z rezervnim igralcem morajo biti upoštevani naslednji pogoji:
• Sodnik je obveščen pred vsako zamenjavo.
Igralec, ki naj bi bil zamenjan, dobi dovoljenje sodnika, da zapusti igrišče, razen če je že izven igrišča.
Igralec, ki naj bi bil zamenjan, ni potrebno zapustiti igrišča ob središčni črti
• Zamenjani igralec ne more več sodelovati v igri, razen kjer so dovoljene povratne zamenjave.
• Če igralec, ki naj bi bil zamenjan, ne želi zapustiti igrišča, se igra nadaljuje.
Rezervni igralec vstopi na igrišče le:
• ob prekinitvi igre
• s središčne črte
• ko je igrišče zapustil igralec, ki je zamenjan
• potem ko je dobil znak sodnika

Zamenjava je izvršena, ko rezervni igralec vstopi na igrišče. Od tega trenutka rezervni igralec postane igralec in lahko izvede vsako nadaljevanje igre, igralec, ki ga je zamenjal, pa postane zamenjani igralec.
Vsi rezervni igralci so podvrženi avtoriteti sodnika, ne glede na to, ali so poklicani v igro ali ne.

Zamenjava mest z vratarjem
Katerikoli izmed drugih igralcev lahko zamenja mesto z vratarjem pod pogojem, da je:
• Sodnik obveščen pred zamenjavo.
• Zamenjava izvršena med prekinitvijo igre.

Prekrški in kazni
Če imenovani rezervni igralec začne tekmo namesto imenovanega igralca in sodnik o tej spremembi ni obveščen:
• Sodnik imenovanemu rezervnemu igralcu dovoli nadaljevati tekmo.
• Proti imenovanemu rezervnemu igralcu se disciplinsko ne ukrepa.
• Imenovani igralec lahko postane imenovani rezervni igralec.
• Število dovoljenih zamenjav ekipe ni zmanjšano.
• Sodnik o dogodku poroča pristojnim organom.
Če je zamenjava izvršena med odmorom med polčasoma ali pred podaljškom, se mora postopek dokončati pred začetkom drugega polčasa ali podaljška. Če sodnik ni obveščen, lahko imenovani rezervni igralec nadaljuje z igro, disciplinske kazni ni, o zadevi pa se poroča pristojnim organom. Če igralec zamenja mesto z vratarjem brez sodnikovega dovoljenja pred zamenjavo, sodnik:
• Dovoli nadaljevanje igre.
• Sodnik opomni oba igralca ob naslednji prekinitvi igre, vendar ne, če je do zamenjave mest prišlo med odmorom med polčasoma (vključno z odmorom med podaljškoma) ali v času med koncem normalnega časa tekme in začetkom podaljškov in / ali udarcev s kazenske točke.

Izključeni igralci in izključeni rezervni igralci
Igralec, ki je bil izključen:
• Preden je bil predan seznam igralcev, ne more biti imenovan na seznamu ekipe v nobeni vlogi
• Po tem, ko je bil imenovan na seznam ekipe in pred začetnim udarcem – lahko ga nadomesti imenovani rezervni igralec, ki pa ne more biti nadomeščen; število dovoljenih zamenjav ni zmanjšano
• Po začetnem udarcu, ne more biti nadomeščen Imenovani rezervni igralec, ki je bil izključen bodisi pred ali po začetnem udarcu, ne more biti zamenjan.

Dodatne osebe na igrišču
Trener ali druge osebe, ki so vpisane v seznam ekipe (z izjemo igralcev in rezervnih igralcev), so uradne osebe ekipe. Kdor ni vpisan v seznam ekipe kot igralec, rezervni igralec ali uradna oseba, je tretja oseba.
Če uradna oseba ekipe, rezervni, zamenjani ali izključeni igralec ali tretja oseba vstopi na igrišče, mora sodnik:
• prekiniti igro le, če je prišlo do vpliva na igro
• zahtevati, da oseba zapusti igrišče, ko je igra prekinjena
• izreči ustrezno disciplinsko kazen.
Če je igra prekinjena zaradi vpliva:
• uradne osebe ekipe, rezervnega, zamenjanega ali izključenega igralca, se igra nadaljuje z direktnim ali kazenskim udarcem
• tretje osebe, se igra nadaljuje s sodniškim metom
Če je žoga na poti v vrata in vpliv ene od navedenih oseb ne prepreči branilcu igrati z žogo, se v primeru, ko žoga konča v vratih, zadetek prizna (četudi je
prišlo do dotika), razen če žoga konča v nasprotnikovih vratih.

Igralec izven igrišča
Če se igralec, ki mora dobiti dovoljenje sodnika za vrnitev na igrišče, vrne na igrišče brez dovoljenja sodnika, mora sodnik:
• Prekiniti igro (čeprav ne takoj, če igralec ne vpliva na igro ali na sodnika ali če lahko upošteva prednost).
• Opomniti igralca za vstop v igrišče brez dovoljenja.
Če sodnik igro prekine, jo mora nadaljevati:
• Z direktnim prostim udarcem z mesta vpliva
• z indirektnim prostim udarcem z mesta žoge ob prekinitvi, če je bila igra prekinjena, ko ni bilo vpliva.
Če igralec preide vzdolžno ali prečno črto kot sestavni del njegovega gibanja, ne krši pravil.

Kapetan ekipe
Kapetan ekipe nima posebnega statusa ali privilegijev, vendar ima določeno stopnjo odgovornosti za obnašanje ekipe.

Zadnja sprememba: ponedeljek, 20. april 2020, 11:05