Namen projekta Popestrimo šolo je preko uporabe novih strategij in oblik pedagoškega dela ter profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v osnovni šoli izboljšati kompetence šolajočih se učencev, s tem pa prispevati k večjim možnostim za uspešno izobraževanje, boljšo socialno vključenosti učencev ter višjemu standardu vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli.
Organizacija: OŠ Ajdovščina
Organizacija: OŠ Ajdovščina
Organizacija: OŠ Ajdovščina