Na teh straneh so objavljene novice in informacije za predvatelje, da boste lahko kvalitetno opravljali svoje delo.  

Predavateljski zbor sestavljajo predavatelji šole. Vodi ga  ravnatelj. Namenjen je medsebojnemu seznanjanju posvetovanju in sprejamanju pomembnejših sklepov. 

Študijsko komisijo sestavljajo trije predavatelji šole, vodi pa jo predsednik, ki je eden izmed članov. Člane in predsednika študijske komisije imenuje predavateljski zbor za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Študijska komisija se sestaja mesečno.

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.


Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti opravlja naslednje naloge ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, ter sodeluje z notranjimi presojevalci kakovosti v BC Naklo.

Strateški svet sprejme dolgoročni razvojni program šole, predlaga nadstandardne programe, predlaga letni delovni načrt šole, predlaga finančni načrt šole, spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija, obravnava poročila o študijski problematiki oziroma zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih ali študenti ter opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom. Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole.

 Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela, obravnava pripombe študentov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Organizacija: Biotehniški center Naklo