Oris poglavij

 • Poglavje 1

  Preberi v učbeniku str. 72 - 75 učno temo SKRB ZA OKOLJE.

  V delovnem zvezku reši naloge na straneh 52, 53 in 54 ( Skrb za okolje ter Kaj lahko sam storiš za okolje)


  • PETEK, 27.3.2020

   Upam, da ti je uspelo prebrati o SKRBI ZA OKOLJE ter rešiti naloge v DZ. Ponovno preglej odgovore, če se ti zdi potrebno, jih dopolni. Pomagaj si z učbenikom. V zvezek napiši (lahko uporabiš različne flomastre) vsaj PET dejavnosti, ki se ti zdijo NAJPOMEMBNEJŠE, s katerimi boš ohranjal čisto okolje ( pomagaj si tudi z DZ str.53, 54).

   • PONEDELJEK,30.3.2020

    DZ str. 45, 46 - Kaj je domača pokrajina. Reši naloge 1., 2., 3. in 4.

    • PETEK, 3.4.2020

     Preveri, če si pravilno rešil naloge v DZ na str. 45,46. 

     1. naloga

     1. Imena naselij: Hrvatini, Škofije, Dekani, Koper Izola, Piran, Portorož...

     2. Tekoče in stoječe vode: Rižana, Jadransko morje.

     3. Vzpetine: Jurjev hrib, Miljski hribi, Šavrinsko gričevje (Koprski hribi), Slavnik.

     4. Gozdiček: Resslov gaj; travnik: slani travnik.

     V 2. nalogi si moral obkrožiti naslednje besede: gričevnato, nizko, položno, dodaj - doline.

     Vode: reke, potok, jezera,morje.

     Podnebje: zelo vetrovno, snega skoraj ni, veliko dežja pogoste nevihte.

     Raba tal: njive, vinogradi, sadovnjaki, oljke.

     Naselja: majhno mesto, velike vasi, majhne vasi, zaselki.

     Prometne poti: pristanišče, letališče, železniška proga, avtocesta, asfaltirane ceste

     Gospodarske dejavnosti: industrija, obrt, kmetijstvo ( poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, vrtnarstvo, oljkarstvo), ribolov, turizem, prevozništvo, trgovina, bančništvo.

     3. naloga:

     a) V Ankaranski občini.

     b) V Ankaranu. 

     c) Gospod Gregor Strmčnik.   

     č) Ko boš star 18 let.

     d) Občina Ankaran.

     Reši še 4. nalogo. 

     • PONEDELJEK, 6.4.2020

      Napiši naslov v zvezek: Domača pokrajina

      Prepiši povedi in jih dopolni!

      1. Moj domači kraj je ______________________.

      2. Moja domača pokrajina je __________________________________. To je območje, kjer živiš. Poleg domačega kraja so še drugi kraji v okolici: _______________, __________________, ___________________, 

      ___________________, __________________, __________________________.

      3. Koprsko primorje je sestavljeno iz štirih občin: __________________________, ____________________,

      _________________, _______________________________.

      4. Vsaka občina ima središčno naselje. Ankaran je središčno naselje tvoje občine. Kateri kraj je središčno naselje koprske občine? ______________________________. Poimenuj nekaj krajevnih skupnosti v tej občini (vsaj 5).

      5. Vsaka občina ima župana ali županjo. Župan občine Ankaran je ____________________________.

      • PETEK, 10.4.2020

       Preglej napisane povedi in preveri besede, ki si jih moral vpisati.

       1. Ankaran

       2. Koprsko primorje

          Hrvatini, Škofije, Dekani, Koper, Izola, Piran, Portorož

       3. ankaranska, koprska, izolska , piranska  

         Koper.

       4.  KS Hrvatini, KS Škofije, KS Dekani, KS Bertoki, KS Šmarje...

       5. Gregor Strmčnik

       Preberi v učbeniku temo z naslovom NARAVNE SESTAVINE POKRAJINE na str. 63- 65. V zvezek napiši vseh šest naravnih sestavin, lahko v obliki miselnega vzorca ali kot ilustracijo (glej uč. na strani 63). 

       • PETEK, 17.4.2020

        Naravne sestavine vsake pokrajine so: PODNEBJE, PRST, RELIEF, KAMNINE, VODE ter RASTLINSTVO in ŽIVALSTVO.

        V DZ na str. 47 reši 1. nalogo ter 2. a, b in c in č.

        Pri 1. nalogi vpiši besede: podnebje, relief, vode, prst, kamnine, rastlinstvo, živalstvo. Nato te besede poveži z besedami v levem in desnem stolpcu.

        V 2. nalogi napiši:

        a) gričevnat svet, doline, položna pobočja, obala

        b) tla so iz FLIŠA, ta je sestavljen iz LAPORJA (siva in mehka kamnina) in PEŠČENJAKA (trda in rumeno rdečkasta kamnina)

        c) prst je rodovitna

        č) voda: reke (Rižana, Badaševica, Dragonja), Jadransko morje 

        • PETEK, 24.4.2020

         Nadaljuj z reševanjem nalog v DZ na str. 48 ( nal. d, e inf ).

         d) rastlinstvo: malo gozdov (Resslov gaj ), sredozemske rastline (kaki, češnja, figa, oljka, marelice...)

         e) živalstvo: srne, zajci, kune, divji prašiči, veverice, fazani, lisice...

         f) vreme (sredozemsko podnebje)

         spomladi: toplo, deževno, občasno piha burja

         poleti: vroče, suša, nevihte (lahko se pojavi tudi sodra )

         jeseni: toplo, deževno, občasno burja

         zima: mile (temperatura redko kdaj pade pod ničlo)


         Nato si poglej nov naslov: NASELJA V DOMAČI POKRAJINI (DZ str. 48,49 )

         Reši 1.nal. tako, da primerjaš Ankaran in Koper (označi z  X, če velja trditev za ustrezno naselje ).

         Ime naselja 1: ANKARAN

         Ime naselja 2: KOPER


         • PONEDELJEK, 4.5.2020

          Upam, da si izpolnil razpredelnico v DZ na strani 48, 49. Katero naselje ima več dejavnosti? 

          Ali bi znal primerjati Koper in Ankaran?

          V zvezek napiši, kaj vse ima Ankaran in nato izpiši še vse kar ima Koper. Ali si še kaj dopisal sam?

          • PETEK, 8.5.2020

           Dobro si oglej slike in natančno preberi vse kar piše na priponki o domači pokrajini. 

           Če želiš, si lahko v zvezek napišeš kratek povzetek (miselni vzorec) o domači pokrajini.

          • PONEDELJEK, 11.5.2020

           Naslednji teden boš moral narediti PLAKAT o domačem kraju, ki bo tudi ocenjen. Vsa navodila bom povedala v sredo na zoom uri (ob 10.00) in napisala v e - učilnico. Zato moraš danes prebrati v učbeniku besedilo GOSPODARSKE DEJAVNOSTI ( str. 68 in 69) ter rešiti 1. in 2. nalogo v DZ na str. 50, 51. 

           Zapiši v zvezek:

           GOSPODARSKE   DEJAVNOSTI 

           1.Gospodarske dejavnosti so: kmetijstvo, ribištvo, turizem, industrija, solinarstvo, obrt, prevozništvo (promet), rudarstvo, gozdarstvo.

           2.V Koprskem primorju so razvite naslednje gospodarske dejavnosti: kmetijstvo, ribištvo, solinarstvo, industrija, obrt, turizem in promet.

           3. Kmetijske dejavnosti v Koprskem primorju so: 

           a) poljedelstvo ( krompir, pšenica, koruza,...)

           b) sadjarstvo (češnje, breskve, marelice, jagode, fige, kaki,...)

           c) vinogradništvo ( grozdje)

           č) oljkarstvo (olive)

           d) vrtnarstvo (solata, korenček, čebula, česen, zelena,...)

           e) cvetličarstvo

           Živinoreja pri nas ni razvita.           • PETEK, 15.5.2020

            Danes boš spoznal še gospodarske dejavnosti v domači pokrajini in drugje po Sloveniji. Preberi besedilo in si oglej slike v uč. str. 70, 71. Nato reši 3. in 4. nalogo v DZ na str.51.

            Dobro si poglej in preberi vse kar piše na diapozitivih priponke. Vsi ti podatki ti bodo pomagali pri izdelavi plakata.  Navodila boš dobil napisana v e učilnici in preko zooma.  

           • PONEDELJEK, 18.5.2020

            Navodila za izdelavo plakata:

            Naslov : MOJ DOMAČI KRAJ - ANKARAN

            Plakat lahko narediš v obliki miselnega vzorca. Pomagaj si z učbenikom, delovnim zvezkom, zvezkom in lahko tudi z internetom (samo število ljudi in kakšna zanimivost). 

            Opiši: lego, površje (relief), vode, promet, velikost naselja, podnebje, rastlinstvo (kmetijske dejavnosti: poljedelstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, oljkarstvo, vrtnarstvo, cvetličarstvo), kamnine (lapor, peščenjak), gospodarske dejavnosti (turizem, ribištvo, promet, obrt) ter še vse ostale dejavnosti (banka, pošta, šola...) v Ankaranu. Kako skrbite za okolje?


            K zapisu prilepi tudi slikovni material (prospekti, reklame, internet ). Lahko tudi kaj narišeš. Zapis mora biti ČITLJIV in PRAVOPISNO PRAVILEN.


            PLAKAT BO OCENJEN

            Kriteriji ocenjevanja: VSEBINA - BESEDILO, OBLIKA - ESTETSKI VIDEZ (pisava, slikovni material,ilustracije), PRAVOPIS ter PREDSTAVITEV (branje).

            Plakat moraš narediti in ga poslati DO SREDE, 27.5.2020. Na zoom uri ga boš predstavil (prebral) sošolcem. Branje mora biti tekoče.


            • PETEK, 22.5.2020

             Ponovno si oglej datoteko GOSPODARSKE DEJAVNOSTI V DOMAČI POKRAJINI in vadi branje besedila na tvojem plakatu o DOMAČEM KRAJU. 

             Ne pozabi ga slikat in mi ga poslat do srede, 27.5.2020.

             • PONEDELJEK, 25.5.2020

              IZDELAVA PLAKATA

              • PETEK, 29.5.2020

               PREDSTAVITEV PLAKATA MOJ DOMAČI KRAJ