Skladnja

Zložene povedi so lahko priredne ali podredne.

 V prirednih povedih so stavki  enakovredni. Sestavljene so iz osnovnega in enega ali več dopolnjevalnih stavkov. pomenska razmerja med stavki so različna. Za prepoznavanje priredij se je najbolje naučiti tipične veznike. Pomembno je tudi vedeti, pred katerimi vezniki stoji vejica in pred katerimi ne.

Podredne povedi so sestavljene iz enega glavnega in enega ali več odvisnih stavkov. Odvisniki so lahko različnih stopenj. Po odvisniku prve stopnje se vedno vprašamo iz glavnega stavka.

Po odvisniku druge stopnje se vprašamamo iz odvisnika prve stopnje in tako gre naprej.

Glavni stavek lahko stoji samostojno. Nikoli ga ne podčrtujemo. Nikoli se ne začenja z veznikom.

Odvisni stavki se začenjajo s tipičnimi vezniki. Ne moremo jih spremeniti v samostojen stavek. Lahko jih spremenimo v ustrezen stavčni člen.

1. Skladnja

Skladnja je jezikovna ravnina, ki proučuje vlogo besed in besednih zvez v stavku, povedi in besedilu. Ukvarja se s pojmoma poved in stavek.

Celotno gradivo iz skladnje imate na razpolago na povezavi

V vsakem jeziku morajo biti povedi urejene. Smiselno morajo soditi druga k drugi.