KLAIŽAROVI

Klä:ižarovi ǁ Klä:ižar -f prid.

Hišno ime je po preglasu -a v -e nastalo iz imena Klajžar, ki je nastalo iz krajšanja imena Miklavž, tj. Klavž z dodanim priponskim obrazilom -ar. Ime lahko razlagamo tudi preko poimenovanja prebivalcev Klavž v pomenu prišlek iz Klavža (naselje v občini Tolmin, od Cirkulan oddaljeno okoli 254 kilometrov). Tako hišno ime uvrščamo med imena, nastala iz krajevnih imen (Keber, 2021).


» HIŠNA IMENA V OBČINI CIRKULANE